Hradčovice

Hradčovice

Možnosti trávení dovolené

Celou obec Hradčovice a široké okolí si lze prohlédnout z rozhledny (285 m n. m.) postavené na vrcholu kopce v části obce Lhotka. V letním období je otevřená denně.

Slovní popis polohy obce

Obec Hradčovice se nachází na jihozápadním okraji Vizovických vrchů, podél toku řeky Olšavy, asi 6 km od Uherského Brodu. Obec má dvě části – Hradčovice a Lhotku.

Stručná historie obce

Obec Hradčovice, ležící na pravém přehu řeky Olšavy, vznikla na jedné z křižovatek starých obchodních a vojenských cest, směřujících do Čech, Slezska a Uher. Počátky sahají do 11. století a patří mezi nejstarší historicky známé vesnice okresu Uherské Hradiště. První zmínka o obci pochází z roku 1247. Předchůdcem obce bylo snad velkomoravské hradiště Bolegradica. Není proto divu, že údolí Hradčovského potoka, od severu chráněné oblými zalesněnými kopci s nivou řeky Olšavy na jihu, se stalo kolébkou a domovinou mnoha generací. Tímto krajem procházely hordy a pluky vojsk mnoha vojevůdců a panovníků, ale též skupiny, rody a kmeny rozličného etnika a rozmanitých kultur, jejichž příslušníci zde zanechali stopy svého pobytu, sídel a práce, nebo zde byli pohřbeni. Ve středověku Hradčovice nebo jejich části patřily příslušníkům různých rytířských rodů, např. Šarovcům. Od roku 1518 až do reformy státní správy po roce 1848 náležela obec trvale k uherskobrodskému panství a tedy pánům z Kunovic, po roce 1611 Kounicům.

Nejvýznamnější památky

Z dochovaných památek v obci je to barokní farní kostel Všech svatých, jehož nejstarší části jsou ze 13. století.

Kultura a tradice

Hradčovice si stále uchovávají svůj specifický ráz a bohatost tradic. Příležitostně, zvláště při hodech v závěru října, je možno spatřit tradiční hradčovský kroj. Při této příležitosti se opakuje tajemný rituál vození berana se zpěvy a tanci. Stejně pozoruhodné je předvelikonoční nošení „letečka“ a „ marka“ na smrtnou neděli.

Přírodní zajímavosti

Na území obce se nachází cenná přírodní rezervace Rovná hora s výskytem ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů.

Fotogalerie

Kostel Všech svatých

Naučná stezka Hradčovice – Drslavice

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s botanickými a zoologickými zajímavostmi jižní části přírodního parku Prakšická vrchovina. Trasa začíná na návsi obce Hradčovice a vede severním směrem místní částí Suhrady asi 1 km ke kapli Šimonka, v jejíž bízkosti je i studánka. Odtud pokračuje zpevněnou polní cestou k dalšímu zastavení v trati Maršovce a dále k mokřadu pod přírodní rezervací Rovná hora, v údolí pod stejnojmennou kótou (351 m n.m.). Následující zastavení je po 500 m, na opačném konci rezervace. Po dalších 500 m se dostanete na nejvyšší místo stezky u polního letiště (325 m n.m.), odkud jsou při dobrém počasí pěkné výhledy na okolní pohoří – Bílé Karpaty, Vizovickou vrchovinu, Hluckou pahorkatinu, a do Poolšaví, nivy řeky Olšavy mezi Uherským Brodem a Kunovicemi. Další zastávka je u přírodní rezervace Vrchové, odtud mírně klesá kolem sadu jeřábů oskeruší k přírodní památce Terasy, mokřadu pod Stráňkami a ulicí Drahy na náves do obce Drslavice. Naučnou stezku je vhodné absolvovat od jara do podzimu. V jarním období, zejména v květnu a červnu, můžete pozorovat teplomilnou květenu, např. bílojetel bylinný, hořec křížatý, diviznu rakouskou, růži galskou, kozinec cizrnovitý, len tenkolistý a vzácné teplomilné druhy hmyzu, např. roháče obecného, tesaříka pilunu, krasce třešňového, z motýlů okáče voňavkového, modráska hořcového, ohniváčka černočerného a mnoho dalších druhů. O stezku pečuje ZO ČSOP Uherskohradišťsko.

PR Rovná hora

Přírodní rezervaci Rovná hora tvoří členitá mozaika luk a pastvin na prudkých svazích kóty Rovná hora (351 m n. m.). Rezervace o výměře 12,27 ha byla vyhlášena v roce 1998.

Rozhledna Lhotka

Rozhledna Lhotka

Rozhledna je tvořena stožárem s vyhlídkovou plošinou, z níž je krásný výhled na Uherský Brod a Bílé Karpaty.

Nejbližší cíle v okolí