Branky

Branky

Branky

Slovní popis polohy obce

Obec Branky se nachází asi 7 km západně od Valašského Meziříčí, v údolí potoka Loučka na severním úpatí východního hřebene Hostýnských vrchů.

Stručná historie obce

Obec Branky je jedna z mála obcí okresu Vsetín, u které je alespoň přibližně známo datum jejího vzniku (1270). Je vedena mezi lenními statky olomouckého biskupství jako Branech s mlýnem, jako „nová ves“. V raném novověku patřila s bezmála 40 usedlostmi mezi největší sídla na Valašsku. Nedaleko Branek jihozápadním směrem v trati Horecko stávala osada Horecko, která je uváděna v tzv. protokolu o kelečské faře z první poloviny 15. století, později však zanikla. Podobný osud zřejmě potkal i osadu v trati Sedliska a Radslavovu Lhotu (Vystrkov) severně od obce. Poměrně veliké léno bylo ve své historii majetkem vesměs drobné moravské šlechty. Tito manští šlechticové se velmi často podle Branek psávali: Janec z Branek, Štěpán z Branek, Mikuláš Branecký atd. Koncem 14. století byly i s dvorem součástí Arnoltovického léna (sídelní tvrz v nynější Poličné –Nemčíkův kopec), které měli v držení rytíři z Bělé a později olomoucké biskupství. Mezi držitele Branek patřily i významné české rody – v r. 1629 to byl František Zdeněk Lev z Rožmitálu, v r. 1855 byl držitelem panství Heřman sv. pán z Pillersdorfu, který byl jistý čas prezidentem zemské vlády v Opavě. Sídlem šlechty na braneckém panství byl v dřívějších dobách dvůr a tvrz, která však kolem r. 1620 zanikla. Sídlem a správním centrem se stala Skalička s tvrzí a až počátkem 18. století, zásluhou F. E. Locknera z Lockenau, byl postaven zámek ve středu obce. Pozdější přestavba zámku proběhla v letech 1886–1887 zásluhou majitele Dr. Hanse Hubera v historizujícím stylu, avšak barokní prvky byly zachovány. Historie zaznamenává při panském braneckém dvoře palírnu a potašárnu (1858), pivovar (1887). V letech 1879–1914 byla v Brankách továrna na dřevěné zboží (zápalky, násady) majitelů Lindnera a později firma Kohn a Mandus. Elektrárnu v r. 1935 převzaly Středomoravské elektrárny v Přerově. Obecní les zvaný Háj náležel obci již od pradávna. Roku 1722 potvrdil Maxmilián Lockner z Lockenau obci právní původ toho majetku.

Nejvýznamnější památky

Dominantou obce je kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v klasickém stylu s hranolovou věží v severním průčelí. Na východní straně kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého se znakem a iniciálami Maxmiliána Locknera z Lockneau včetně letopočtu 1734. Farní budova byla dokončena v r. 1791. Vnitřní zařízení je novobarokní. Škola postavená v r. 1818 za přispění náboženského fondu byla později rozšířená a několikrát rekonstruována. Výstavbu v té době podstatně podpořil i hrabě Pillersdorf.

Kultura a tradice

Místní občané dodnes oslavují tradiční fašank, otvírají studánku Lipůvka a připomínají si svátek sv. Mikuláše. Významnou roli v rozvoji společenského a spolkového života v obci sehrál Albert Günther váhou své osobnosti a Josef Filip, kteří stáli u zrodu veškerého společenského a kulturního života obce. Oba se také v r. 1920 zasloužili o založení Sokola a obecní veřejné knihovny v témže roce. Významnou roli v první polovině 20. století a i později na zdejší kulturní scéně měla velmi bohatá divadelní aktivita. Zdejší divadelní nadšenci dosáhli i velmi významných úspěchů. Soubory během svého působení, přes celou řadu generačních obměn, svou kvalitu dokázaly i v celostátních kolech na přehlídkách ochotnických divadelních souborů. Na tuto tradici navazují i dnešní generace. Kulturní komise při obecním úřadě, spolu s partou nadšenců a za sponzorské pomoci místních podnikatelů a občanů, pořádá během roku celou řadu akcí.

Přírodní zajímavosti

K přírodním zajímavostem patří dva památné duby. Sto dvacetiletý dub roste u nádraží a starší u potoka Loučka v lokalitě Dolní dvůr. V meandrech potoka Loučka hnízdí na Valašsku stále vzácnější ledňáček. Hřebeny Hostýnských vrchů jsou na katastru obce zastoupeny dominantami Píškovou (578), Petříkovcem (523), Hůrkou (557) a Kuželkem (568). K pozoruhodnostem obce patří téměř 4,5 hektarový park zřízený v 80. letech 19. století v anglickém stylu. S ohledem na vzácné dřeviny (břestovec jižní, jasan ztepilý, dřezovec trojtrnný aj.) je kulturní památkou.

Možnosti trávení dovolené

Branky jsou centrem motoristického sportu. Několikrát ročně se do obce sjíždějí nadšenci motokrosu a endura. Obyvatelé i návštěvníci osmisethlavé obce mají k dispozici travnaté fotbalové hřiště a hřiště s antukovým povrchem (tenis, volejbal, nohejbal). Je zde také prodejna potravin,dvě restaurace a posedět můžete i ve vinném sklípku "U Hraboša".

Další témata (upřesněte)

Rodáci: Významně se do kulturní historie Branek zapsal filolog a germanista Antonín Kašík svým dílem a studiemi valašských nářečí, který působil v Praze jako středoškolský učitel (1876-1915). Ze současnosti nelze pominout dramaturga a filmového scénaristu Jiřího Křižana.

Fotogalerie

Památné duby

Dva památné duby letní se nacházejí u meandrů Loučky a u nádraží.

Nejbližší cíle v okolí