Bratřejov

Bratřejov

Bratřejov

Slovní popis polohy obce

Šest kilometrů východně od Vizovic, v horském úžlabí Vizovických vrchů, se rozprostírá obec Bratřejov.

Stručná historie obce

Přestože první písemná zmínka o obci pochází až z roku 1468, osídlení je doloženo daleko dřív. Na vrcholu hory Kláštov(754 m), která se vypíná jihovýchodně od Bratřejova a k níž se váží místní pověsti, jsou dodnes zbytky staroslovanského hradiště. Jedná se o nálezy z doby kultury popelnicových polí a z doby hradištní. Bratřejov trvale patřil k majetku kláštera Smilheim ve Vizovicích. Neblaze se do historie vizovického panství zapsal Zdeněk Kavka z Říčan, který se stal jeho majitelem po roce 1567. Tak utiskoval své poddané, až si stěžovali na svého pána u samotného císaře. Mezi těmi, kteří podali stížnost, byli i lidé z Bratřejova. V 17. století trpěl Bratřejov válečnými událostmi třicetileté války i nájezdy povstalců z Uher. Při následné neúrodě mnozí chalupníci a sedláci opouštěli své domovy a odcházeli jinam za lepší obživou. V roce 1585 bylo v Bratřejově 32 usedlostí. Podle urbáře vizovického panství z r. 1755 bylo v Bratřejově 13 sedláků, 7 velkých podsedníků, 9 malých podsedníků a 22 chalupníků.V prosinci 1799 byl ukončen dlouho se vlekoucí spor mezi obcí vizovickou, bratřejovskou a ubelskou o les zvaný Ubelská chrasť rozdělením lesa mezi všechny tři obce.

Nejvýznamnější památky

Farní katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje pochází z r. 1890 a je vystavěn v novogotickém slohu. O osm let později byla zřízena fara.

Kultura a tradice

V obci se v průběhu roku pořádá několik plesů, v červenci se koná Cyrilometodějská pouť.

Přírodní zajímavosti

Na katastrálním území Bratřejova se nacházejí tři chráněné sirné prameny. Obcí protéká potok Bratřejovka.

Další témata (upřesněte)

Bratřejov je rodištěm Gustava Imrýška, učitele, dlouholetého vizovického kronikáře, lidového vypravěče, vlastivědného pracovníka a čestného činitele Muzejního spolku ve Vizovicích.

Fotogalerie

Klášťov

Klášťov

V lokalitě Klášťov se nacházejí nejvýše položené pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiska na Moravě. Klášťov v době velkomoravské představoval centrální hradisko pro celou oblast jižního Valašska. Na tomto kultovním místě byly objevené železné předměty, a uvádí se, že byly přinášeny jako obětiny (bůh bouře a hromu). Klášťov, by mohl být první takovouto lokalitou, nejen na území naší republiky, ale i v širším kontextu střední Evropy. Nicméně dle názorů odborníků existují i jiná vysvětlení.

Kostel sv.Cyrila a Metoděje

Kostel sv.Cyrila a Metoděje

Farní katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje pochází z roku 1890 a je vystavěn ve slohu novogotickém. Fara byla zřízena až v roce 1898. Kostel sv. Cyrila a Metoděje je zapsán na listině kulturních památek České republiky.

Kulturní dům

Kulturní dům

Kulturní dům byl postaven v roce 1974 svépomocí občanů. Nachází se ve středu obce. Součástí kulturního domu je pohostinství, které nabízí teplá jídla po celý den. Kapacita sálu je 250 osob. Sál je využíván k pořádání kulturních akcí (vánoční koncerty, mikulášské besídky, oslavy Dne matek, vítání občánků, plesy a další.

Povrchové prameny sirné vody (studánka)

Povrchové prameny sirné vody (studánka)

Na katastrálním území Bratřejova se nachází tři chráněné sirné prameny. Udržovány jsou všechny tři, ale využívá se jen jeden pramen, který se nachází v zastavěné části obce.

Nejbližší cíle v okolí