Uherský Ostroh

Město Uherský Ostroh leží na soutoku řeky Moravy a potoku Okluky na staré obchodní cestě v Pomoraví, v kraji bohatém na prosluněné viniční tratě a trnkové sady. Nachází se v samotném srdci moravského Slovácka jižně od Uherského Hradiště, kdy na západním obzoru se modelují kopce Chřibů a na východě výběžky Bílých Karpat. Řeka Morava tvoří předěl mezi původním městem a bývalými obcemi Ostrožské Předměstí a Kvačice. I po sloučení tří obcí (1947) patří se svými čtyřmi a půl tisíci obyvateli mezi menší moravská města.

Uherský Ostroh

Uherský Ostroh

Směrem od jihovýchodu se návštěvníkům přibližujícím se k městu Uherský Ostroh naskytne nevšední pohled na panorama tvořené v dáli hradem Buchlovem s kaplí Barborkou, v popředí pak kostelem, zámkem, starým vrchnostenským pivovarem a železobetonovým obloukovým mostem. Tito dávní svědkové, ale i aktéři bohaté historie malého města, vítají do svých bran každého, kdo je ochoten naslouchat hlasu minulosti a z poznaného čerpat pro současnost i budoucnost novou inspiraci.

Historie a památky

Bohaté archeologické nálezy svědčí o pradávném osídlení končin Dolnomoravského úvalu, v jehož severní části se nalézá město Uherský Ostroh. Přestože se ono samo nikdy nestalo předmětem systematického archeologického výzkumu, můžeme usuzovat na jeho bohatou historii sahající do dávné minulosti. Skrovné, náhodné nálezy svědčí o raném osídlení tohoto místa už ve starší době kamenné.

Město Uherský Ostroh je zajímavé svou bohatou historií již od dob Přemysla Otakara II. Již ve druhé polovině 11. století se na pravém břehu řeky Moravy, na ostrově tvořeném jejím korytem a vedlejším říčním ramenem, rozkládala osada Stenice (stanice) sloužící k odpočinku a přenocování obchodních karavan, jejíž význam stoupal úměrně s růstem významu četných obchodních cest křižujících Moravu od severu k jihu a od západu na východ. Teprve listiny kolem poloviny 13. století přinášejí četnější svědectví o zdejším dění. Tehdy přemyslovští panovníci v zájmu zajištění pohraničního území jihovýchodní Moravy proti stále častějším útokům uherských nájezdníků začali budovat obranný systém. Jeho součástí byl i zeměpanský hrad zachovávající si charakter vodní pevnosti zbudovaný na přechodu přes řeku Moravu králem Přemyslem Otakarem II. Náznak jeho existence dosvědčuje první písemná zmínka s datem 7. ledna 1275.

Více o historii a památkách najdete zde.

Osobnosti města

František BEZDĚK (* 5.10.1906 ~ + 7.3.1983) - malíř, kreslíř a ilustrátor. Věnoval se především zobrazení motivů lidové kultury moravského Slovácka. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

genmjr. František BOGATAJ (* 21.3.1913 ~ + 4.2.1999) - za druhé světové války člen odbojové organizace Obrana národa, důstojník Československé smíšené brigády ve Velké Británii, velitel paradesantu Carbon. Oceněn vyznamenáním generálmajor Armády ČR.

prof. RNDr. Otakar Borůvka, DrSc. (* 10.5.1899 ~ + 22.7.1995) - matematik světového významu, profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen Akademie věd ČR. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Jan ČERNÝ (* 4.3.1874 ~ + 10.4.1959) - dvojnásobný premiér úřednické vlády, osminásobný ministr vnitra a prezident Moravskoslezské země.

Helena FIBINGEROVÁ (* 13.7. 1949) - bývalá reprezentantka Československa, držitelka světového rekordu ve vrhu koulí, mistryně světa z roku 1983 v Helsinkách, osminásobná vítězka halového mistrovství Evropy. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Zdeněk GALUŠKA (* 11.7.1913 ~ + 13.2.1999) – spisovatel, malíř, ilustrátor a lidový vypravěč. Autor knih Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Zdeněk HUDEČEK (* 21.1.1938) – malíř a grafik. Svoji tvorbu orientuje do imaginárních poloh snů a představ, usiluje o nevšední pohled zobrazovaného objektu ve všech jeho poetických proměnách a souvislostech.

Josef JULINEK (* 8.3.1910 ~ + 23.10.1997) – hudebník, hudební skladatel, autor náboženských písní a operet.

Tomáš KRUŤA (* 14.2.1906 ~ 18.1.1998) – významný český mineralog, dlouholetý přednosta mineralogicko-petrografického oddělení Moravského muzea v Brně.

Josef PŠURNÝ (* 15.6.1918 ~ + 21.7.2003) – malíř krajinomaleb, zátiší, portrétní a figurální kompozice. Jeho výtvarná tvorba je úzce spjata s rodným městem a jeho okolím. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Blahoslav SMIŠOVSKÝ (* 8.3.1931) – hudební pedagog a především hudební skladatel dechové - král slovácké dechovky známý například písní „Za tichú Moravů“. Komponuje i vážnou hudbu. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

František VANĚK (* 3.12.1931) – bývalý stálý člen reprezentačního hokejového družstva Československa v letech 1955–1963. Účastník dvou zimních olympiád v roce 1956 v Cortině d’Ampedzo a v roce1960 ve Squaw Valley. Držitel stříbrné medaile z MS v Ženevě z roku 1961. Čestný občan města Uherského Ostrohu.

Nejzajímavější místa

V oblasti cestovního ruchu je Uherský Ostroh zajímavý svým přístavištěm vodní cesty Baťova kanálu na řece Moravě a padacím mostem holandského typu přes plavební komoru. 
Zdejší rovinaté okolí je vhodné svými cyklostezkami pro milovníky jízdních kol. Podél Uherskohradišťské vinařské stezky č. 47 na úseku mezi Ostrožskou Novou Vsí–Sirnaté lázně a Uherským Ostrohem je instalováno dvanáct osvětových stanovišť ojedinělé včelí naučné stezky, kde je možno se nenásilnou formou a v hezkém přírodním prostředí dozvědět informace o včelařském oboru.

Rovněž málo členitý terén je vyhovující i pro nenáročnou pěší turistiku po březích řeky Moravy či přes blatnické vinohrady na nedaleké poutní místo Kopec sv. Antonínka. Další možností, jak prožít příjemné chvíle v Ostrohu je návštěva přírodní rezervace lužního lesa Kolébky, kde v letních a ve skorých podzimních měsících na návštěvníky čekají lesní plody v podobě ostružin, drobných trnek Pavlůvek či nepřeberných druhů hub.

Tento kraj díky své příhodné poloze si zamilují především rybáři, kteří můžou své úlovky chytat přímo v řece Moravě či na jejich mrtvých ramenech anebo na štěrkových jezerech mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí.
Lidové tradice
Řemeslné tradice nově oživuje společnost Lidové tradice a řemesla, o.p.s., která se zaměřuje na výrobu a opravu krojů a jejich součástí. Jejím cílem je udržet a zejména předat tradice tvorby lidového kroje dalším generacím, proto se jako jedna z mála zabývá šitím rukávců, fěrtůšků, třáslavic, klobouků a dalších součástí lidového kroje nejen z oblasti moravského Slovácka, ale i z různých jiných regionů.

Nejzajímavější akce

Toto malé město žije bohatým kulturním životech, kdy po celý rok se zde koná řada zajímavých kulturních akcí. Úvod roku patří vždy plesové sezoně, následně v dubnu se koná knihovnická akce Noc s Andersenem a v květnu pak festival alternativní medicíny a kultury Bylinkové dny spolu s přehlídkou orientálních tanců Světlo Orientu. Přes letní měsíce od června do září běží program Zámeckého kulturního léta, což je soubor koncertů, výstav a dalších uměleckých vystoupení všech možných žánrů pro všechny věkové a zájmové kategorie. Ke konci roku mikulášská nadílka s kulturním programem nebo Předvánoční těšení, což je jarmark ručních a lidových řemesel s kulturním vystoupením dětí a mládeže z místních škol a školek, přivede do Uherského Ostrohu každoročně stovky návštěvníků.

Výborně se zde daří folkloru, jenž v myslích lidí uchovává kořeny lidové kultury a lidových tradic našich předků v podobě lidového kroje, zpěvu, lidového tance, verbuňku, lidových zvyků a obyčejů. S místní chasou se můžete mimo jiné setkat při fašankové besedě u cimbálu při pochovávání basy anebo v říjnu při tradičních slováckých hodech s právem.

Aby malí nadějní zpěváčkové měli dostatek prostoru pro předvedení svého talentu ve zpěvu lidových písní, je pro ně začátkem jara pořádána soutěž Ostrožský skřivánek. Naopak počátkem měsíce října ostrožský zámek hostí nejenom domácí ale i zahraniční interprety v rámci Mezinárodního festivalu lidových nástrojů a muzik.

Šermířská a divadelní společnost Memento mori se věnuje gotickému historickému šermu a středověkému bojovému umění. Účinkuje na různých přehlídkách dobových bitev a historických trzích nejenom v Čechách a na Moravě, ale také na Slovensku, v Německu, Maďarsku a Rakousku.

Příroda

V okolí Uherského Ostrohu se nachází pěkný příklad lužního lesa chráněného jako přírodní rezervace Kolébky, která byla v roce 2005 zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Toto území s typickou flórou a faunou lužních lesů a s trvalými vodními plochami i periodickými tůněmi leží na katastrech obcí Nedakonice, Polešovice a Uherský Ostroh o výměře necelých 100 ha. Mimo jiné tyto lužní lesy slouží při povodních jako přirozené poldry k rozlivu a zachycení velké vody.

Stromové patro tvoří přechodová společenstva jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia), olše lepkavé (Alnus glutinosa), topolu černého (Populus nigra) a topolu bílého (Populus alba), přimísen je dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata). Nepůvodní druhy dřevin zde představují dub červený (Quercus rubra) a ořešák černý (Juglans nigra).

Bylinné patro je charakterizováno typickými druhy lužního lesa. Brzy zjara zde rozkvétají dymnivka plná (Corydalis solida), křivatec žlutý (Gagea lutea), orsej jarní (Ficaria verna), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), později česnáček lékařský (Alliaria petiolata), česnek medvědí (Allium ursinum), zběhovec plazivý (Aguja reptans) aj. V létě dominují porosty kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a netýkavky nedůtklivé (Impatiens noli-tangere). V tůních se můžeme setkat s pobřežní a vodní květenou, např. rukví obojživelnou (Rorippa amphibia) a žebratkou bahenní (Hottonia palustris). Hladiny neprůtočných tůní v létě zarůstají okřehkem menším (Lemna minor). Nejvhodnějším obdobím k návštěvě je jaro, kdy v podrostu kvete bohaté spektrum hájových rostlin.

Z bezobratlých byli v periodických tůních zjištěni korýši žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus). Z motýlů je pozoruhodností výskyt velmi lokální a vzácné píďalky vlnopásníka lužního (Scopula nemoraria). Kromě běžnějších druhů vážek zde byla zjištěna i vzácná vážka plavá (Libellula fulva). Tento i v Evropě vzácný druh byl na území České republiky dosud zaznamenán jen na několika místech.

Početně jsou zastoupeni obojživelníci, především skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana arvalis), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek obecný (Triturus vulgaris) i čolek velký (Triturus cristatus). Z ptáků zde byly pozorovány např. silně ohrožené druhy včelojed lesní (Pernis apivorus) a holub doupňák (Columba oenas), dále datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus), volavka popelavá (Ardea cinerea) a káně lesní (Buteo buteo).

Sport

Uherský Ostroh skýtá řadu příležitostí pro sportovní aktivity v účelových sportovních zařízeních i ve volné přírodě. K sportovnímu vyžití slouží zimní stadion, sportovní hala, fotbalové hřiště, skatepark, volejbalové hřiště, tenisové kurty, kynologické hřiště a střelnice.

Zimní stadion - nově zrekonstruovaný a zastřešený je v provozu od září do konce března.
Školní 867, tel.: +420 572 591 117, +420 774 440 760, e-mail: zsuhostroh@seznam.cz

Sportovní hala TJ Lokomotiva - Šance 166, tel.: +420 572 591 348

Střelnice Sportovně střeleckého klubu - Veselská. Tel.: +420 774 630 062,email: ilek@seznam.cz
Tenisový kurt - Na Zámecké. Otevřeno: od pondělí do neděle. Tel.: +420 776 591 478

V okolí města lze podnikat turistické aktivity jako například nenáročnou pěší turistiku okolo řeky Moravy či na nedaleké poutní místo Kopec sv. Antonínka. Cyklisté případně i in-line bruslaři ocení kvalitní cyklostezky vedoucí směrem na Ostrožskou Novou Ves a Veselí nad Moravou (Uherskohradišťská vinařská stezka č. 47) a cyklotrasu č. 5048 směrem na Ostrožskou Lhotu.

Na své si přijdou i milovníci motorové i bezmotorové vodní turistiky, kteří se mohou plavit po vodní cestě Baťova kanálu na řece Moravě. K dispozici je přístaviště s plavební komorou.

 

 

 

Virtuální prohlídka

V panoramatickém obrázku se můžete pohybovat tažením a rolováním myši přímo na ploše obrazu.

Pro zobrazení v nejvyšší kvalitě doporučujeme nainstalovat DevalVR plugin

 

 

www.uhostroh.cz

 

Fotogalerie

Zámek Uherský Ostroh

Zámek Uherský Ostroh

Zámek stojí na pravém břehu řeky Moravy v západní části města Uherský Ostroh, asi 8 km jižně od Uherského Hradiště. Původně středověký obranný hrad, který byl v 16. století přestavěn na zámek, je v současnosti nejvýznamnější památkou Uherského Ostrohu a kulturním centrem celého města. Na jeho vnitřním nádvoří, které je obklopeno arkádami se v letních měsících odehrávají koncerty, divadla i slavnosti. Ve svém jádru má zámek zachovalou velkou část zdiva bývalého hradu. Na zámku jsou návštěvníkům k dispozici tři prohlídkové trasy – Zámecká galerie s různými výstavami, Zámecká věž (historická prohlídka) a Podzemí zámku se svou interaktivní expozicí, která je v České republice unikátem (fantasy prohlídka).

Zámek Uherský Ostroh - podzemí zámku

Zámek Uherský Ostroh - podzemí zámku

Nová expozice v podzemí ostrožského zámku je zpřístupněna veřejnosti od 1. května 2015. Jedná se o ojedinělý projekt, který je v České republice unikátem. Tato prohlídková trasa se skládá z několika místností, kde mohou děti i dospělí zapomenout na vnější svět a mohou se nechat unést interaktivní hrou okamžiku.

Zámek Uherský Ostroh - zámecká galerie

Zámek Uherský Ostroh - zámecká galerie

Prostory Zámecké galerie ve II. poschodí ostrožského zámku slouží k výstavám od roku 2004. Během její desetileté existence se zde realizovalo přes 100 výstav. Vedle místních rodáků a umělců (F. Bezděk, Z. Galuška, Z. Hudeček, J. Pšurný) se představili i umělci z regionu i mimo něj. Zatím největší úspěch zaznamenala výstava panenek, která zde proběhla v září a říjnu 2013 a kterou navštívilo více jak 10.000 návštěvníků.

Zámek Uherský Ostroh - zámecká věž

Zámek Uherský Ostroh - zámecká věž

Historická prohlídka vede nejstaršími zámeckými místnostmi s výstupem do zámecké věže, z níž se návštěvníkům odkrývá nádherný pohled na celé Ostrožsko. Při dobré viditelnosti lze spatřit i nedaleký hrad Buchlov, jenž se majestátně tyčí nad pohořím Chřiby.

Kolébky

Kolébky

Přírodní rezervace Kolébky je tvořena lužním lesem o výměře 95,86 ha, ležícím v nadmořské výšce 173–174 m. Ochrana byla vyhlášena v roce 1998. Přírodní rezervace lěží na katastrech obcí Nedakonice, Polešovice a Uherský Ostroh.

Kostel sv. Ondřeje

Kostel sv. Ondřeje

Kostel sv. Ondřeje je výrazná dominanta náměstí Sv. Ondřeje. Pozdně barokně - klasicistní stavba s výrazným vstupním průčelím byla vystavěna v letech 1751-1758 na místě kostela mnohem staršího, obklopeného hřbitovem. Kostelní věž v původní podobě čtyřbokého jehlanu prodělala v r. 1905 přestavbu do současné podoby. Dva nové zvony, pořízené v r. 1947, jsou zasvěceny sv. Ondřeji a sv. Václavovi. Vnitřní výbavu jednolodní stavby s krátkou příčnou lodí tvořilo sedm oltářů, hlavnímu vévodí socha patrona chrámu - sv. Ondřeje. Budova farního úřadu pochází z r. 1836, nahradila starší stavbu z r. 1753.

Lidové tradice a řemesla o.p.s.

Lidové tradice a řemesla o.p.s.

V budově Přízámčí, která se nachází vedle zámku v Uherském Ostrohu je šicí dílna a prodejna. Kroj si můžete nejen koupit, ale i k různým příležitostem vypůjčit. Krojová výroba: šití, opravy a úpravy krojů, renovace jednotlivých součástí, ruční i strojové vyšívání, praní, žehlení, výroba krojových součástí, klobouků, řemenů, autentické krojové panenky.

Židovský hřbitov Uherský Ostroh

Židovský hřbitov Uherský Ostroh

Pochází ze 17. století. Původní hřbitov vzhledem ke značnému poškození byl zrušen v roce 1954, později byl o 100 m dál zřízen nový, kam byly přeneseny některé cennější náhrobky. Hřbitov je ohrazen kamennou zdí. Na židovském hřbitově lze vidět asi tři stovky náhrobků a památník obětem holocaustu z roku 1959.

Nejbližší cíle v okolí