Tlumačov

Tlumačov

Nejvýznamnější památky

V obci je několik kulturních památek - kostel sv. Martina, panský dům č. p. 90, objekt fary, kaple za kostelem, sloup se sochou Nejsvětější Trojice, socha sv. Jana Nepomuckého, kříž u kostela nebo kříž u hřebčince.

Slovní popis polohy obce

Městečko Tlumačov leží ve Zlínském kraji, necelých 20 km západně od Zlína. Rozkládá se v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje svým jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. Obec Tlumačov je členem Mikroregionu Jižní Haná, který tvoří spolu s obcí Kvasice a městy Hulín a Chropyně.

Stručná historie obce

Tlumačovský katastr byl díky příznivé poloze v oblasti středního Pomoraví a tzv. Jantarové cesty nepřetržitě osídlen již od paleolitu, jak dokládá nález aurignackého pěstního klínu a nálezy pazourkových úštěpových souborů z mladopaleolitických stanic v trati Kráčiny. V průběhu 6. tisíciletí př. n. l. byla kultura posledních paleolitických lovců a sběračů vystřídána zemědělskou civilizací mladší doby kamenné – neolit. Nejníže položená neolitická sídliště kultury s lineární keramikou leží v údolní nivě řeky Moravy v trati Losky v nadmořské výšce 188 m, nebo v trati Kráčiny, dále v trati Chmelíny s nálezem kopytovitého klínu, a v trati Podskalí. První historická zmínka o existenci Tlumačova sahá do roku 1141, když dal olomoucký biskup Jindřich Zdík sepsat všechny církevní statky na Moravě. Mezi nimi je v této listině napsáno jméno "Ma telmacoue", tedy Tlumačov. Rok 1241 poznamenal Moravu a tedy i Tlumačov vpád Tatarů, při němž byla obec zpustošena. Totéž se odehrálo i v roce 1634 přítomností Švédů v době třicetileté války. O čtyři roky později koupil Tlumačov hrabě Jan z Rottálu. První vlak projel Tlumačovem roku 1841 a železniční stanice je v místě od roku 1865 (tehdy pod názvem Kvasice - Tlumačov, později již jen Tlumačov). V současné době má Tlumačov více než 2400 obyvatel (2535 k 1. 1. 2012). Vybavenost obce je na velmi dobré úrovni.

Kultura a tradice

Střediskem kultury se stalo Kulturní a informační středisko Tlumačov, kde je možno shlédnout zajímavé výstavy a nebo navštěvovat zájmové kurzy. V budově střediska se nachází místní knihovna. Místní lidé si velmi považují lidového kroje typického pro národopisnou oblast Haná. Obec ve spolupráci s místním Historickým spolkem se proto rozhodla obnovit a zachovat pro příští generace čtyři páry ukázkové krojové výbavy typické pro obec Tlumačov. Obec vydává čtvrtletník Tlumačovské novinky, který informuje o aktuálním dění v obci či okolí. Významným zdrojem zajímavých informací o obci jsou internetové stránky www.tlumacov.cz, které byly vyhodnoceny pro rok 2006 a 2008 jako nejlepší v ČR.

Přírodní zajímavosti

Do katastru obce zasahuje od severu svým jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. Na západním okraji Tlumačova se nachází přírodní památka Tlumačovská tůňka – umělá vodní nádrž s výskytem vzácných živočichů. Směrem na severozápad od Tlumačova (už mimo jeho katastr) se nachází významné hnízdiště vodních a tažných ptáků, přírodní park Záhlinické rybníky. Mimo jiné zde hnízdí kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá či lžičák pestrý. Soustava Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa je i přes intenzívní chov ryb jedinečným územím na středním toku Moravy především ze zoologického a krajinářského hlediska. V rámci mokřadů České republiky byla tato oblast zařazena mezi mokřady mezinárodního významu. Záhlinické rybníky jsou napájeny říčkou Rusavou a Mojenou a tvoří je hlavní rybníky Nový, Pláňavský a Dobravický. Součástí přírodního parku je chráněné území Filena na Novém rybníce s přilehlým lužním lesem a podmáčenými loukami, na kterých se vyskytují vzácné druhy hmyzu. Další blízké přírodní památky jsou Kurovský lom s unikátní florou a faunou nebo lokalita Skalka v místní části Skály.

Možnosti trávení dovolené

Sportovnímu vyžití slouží fotbalové hřiště, krytá hala voltižního oddílu, tělocvičny základní školy, ale také nově zbudované sportovní víceúčelové hřiště za školou, kde lze hrát tenis, volejbal nebo nohejbal na kvalitním umělém povrchu. Pro matky s malými dětmi je k dispozici dětské hřiště. Vyznavači cykloturistiky využijí vyznačenou cyklotrasu č. 5158, která prochází obcí a spojuje Tlumačov s Hulínem a Otrokovicemi. V Tlumačově je také zemský hřebčinec, který je známý svým chovem plemenných koní.

Další témata (upřesněte)

Zajímavost: Zajímavostí přírodního parku Záhlinické rybníky je přírodní rezervace Zámeček se starým dubovým porostem. Ve stejnojmenné myslivně se narodil Ferdinand Stolička, vynikající geolog, který působil v Indii a Himalájích.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí