Brumov-Bylnice

Brumov-Bylnice

Brumov-Bylnice

Slovní popis polohy obce

Město Brumov-Bylnice se rozprostírá na moravsko-slovenském pomezí v severovýchodní části Bílých Karpat, pouhých 5 km jižně od Valašských Klobouk. Od roku 1964 je Brumov oficiálně spojen s Bylnicí, v roce 1976 se připojily obce Svatý Štěpán a Sidonie. Celkem má město kolem 6 000 obyvatel.

Stručná historie obce

Výhodná poloha při důležité obchodní cestě spojující Pováží s Pomoravím (Vlárský průsmyk) poskytovala příznivé podmínky pro dávné osídlení. První doklady o pobytu člověka na Brumovsku pocházejí ze starší doby kamenné. Výzkum této lokality přinesl důkazy o osídlení v gravettienu (30 000–20 000 př. n. l.). Lid této kultury vyráběl pracovní nástroje z různě zbarveného radiolaritu, který získával v prostoru hory Chmelová na katastru obce Vršatecké Podhradie a Sidonie. Pravěký vývoj našich zemí vyvrcholil příchodem prvního historického etnika na našem území – Keltů, nositelů vyspělé laténské kultury. V této době pravděpodobně vzrostl význam Vlárského průsmyku a zřejmě na ochranu obchodního spojení vybudovali na návrší, na kterém byl později zbudován kamenný hrad, opevněné sídliště. Dokládá to již starší nález keltských zlatých mincí a nález vrstev s keltskou keramikou. Osídlení hradní ostrožny z 2. století př. n. l. je nejstarším prokázaným osídlením na katastru samotného Brumova. Intenzivnější osídlování jižního Valašska nastalo až někdy kolem poloviny 12. století, kdy bylo znovu opevněno hradní návrší a pravděpodobně zbudována dřevěná stavba, která se stala přímým předchůdcem pozdějšího kamenného hradu. Na konci 1. poloviny 13. století se stala východní Morava svědkem válečných událostí, které měly nesporný vliv na zvýšení důležitosti okrajového území Moravy. Spor českých Přemyslovců s uherskými Arpádovci vedl moravského markraběte a později českého krále Přemysla Otakara II. k tomu, aby se zabýval zabezpečením zemských hranic. Na listině z roku 1255 se objevuje jméno Smil, purkrabí brumovský. Tímto datem vstupuje Brumov poprvé do historie. Hrad se brzy po svém založení stal centrem východomoravské oblasti při Vlárském průsmyku a zároveň sídlem mnoha šlechtických roků. Dne 19. dubna 1342 zde pobýval Karel IV.

Nejvýznamnější památky

Zbytky královského hradu Brumov jsou považovány za nejvýznamnější památku města. Po skončení rozsáhlého archeologického průzkumu v letech 1977-1982 bylo rozhodnuto, že hrad bude zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Ve sklepeních horního nádvoří hradu se nachází stálá expozice o osudu místa s exponáty nalezenými při výzkumu. Dolní nádvoří hradu je využíváno ke kulturním účelům. Farní kostel svatého Václava je druhou nejvýznamnější historickou památkou města. Počátky kostela vzhledem k jeho vysvěcení a výsledkům historicko-archeologického průzkumu jsou kladeny do poloviny 13. století. Farní kostel stojí na jihovýchodní straně města Brumova, na volném prostranství, místě původního hřbitova. K architektonickým památkám patří také náměstí s městskou radnicí, nově zrekonstruovaná kašna z roku 1868, vzácné sochy v parku nebo židovský hřbitov, jediný svého druhu v bývalém okrese Zlín. Komplex budov bývalého pivovaru z roku 1573 patří mezi nejstarší průmyslové podniky na Valašsku. V obci Sidonie jsou dochovány domky ve sklářské kolonii a pec na kolektivní pečení chleba. V roce 1995 bylo historické centrum Brumova a dělnická kolonie v Sidonii vyhlášeny městskou památkovou zónou.

Kultura a tradice

Město v roce 2004 otevřelo v rekonstruovaných prostorách bývalé panské vily Městské muzeum. V současnosti je zde instalovaná národopisná výstava. Město uchovává při životě tradice a zvyky, kterými si předkové zpříjemňovali život. Fašankový průvod s alegorickým vozem prochází městem na konci masopustu. Dodržují se velikonoční obchůzky a slaví se svátek Svatého Mikuláše s andělem a čerty. O udržování tradic usiluje i nově zřízené městské muzeum, umístěné v rodinné vile posledních majitelů brumovského panství Na podzámčí. Společně s Městským kulturním střediskem spolupracuje na pořádání velikonočního i předvánočního jarmarku lidových řemesel a pořádá výstavy a besedy o životě lidí pod brumovským hradem. Město podporuje Mezinárodní folklorní festival „Setkání muzikantů“ v Bílých Karpatech a napomáhá při pořádání „Valašského kumštování“. Již tradiční jsou akce na hradě. Hradní věž je název pro finále šachového turnaje na obří šachovnici se živými šachy. Pod označením Hradní tóny se skrývá hudební festival mládeže, ale zábavu nabízí i divácky přitažlivé šermířské turnaje a další akce.

Přírodní zajímavosti

Brumovsko náleží do podskupiny Bílých Karpat, která nese označení Chmelovská hornatina. Právě na Brumovsku dosahuje nejvyšších poloh. Nejvyšší kótou v okolí Brumova a celého Zlínska je vrch Průklesy (836 m n. m.) a jen o málo nižší je Holý vrch (830 m), který se vypíná přímo nad Brumovem. Brumovsko náleží k povodí řeky Vláry a leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, vyhlášené v roce 1980. Z lesního porostu převažují smrčiny, ale hojně je zastoupen i porost smíšený. Z květeny stojí za pozornost výskyt vzácné razilky smrduté a řady vstavačů – orchidejí. Na katastru města leží pět přírodních památek, převážně květnatých orchidejovitých luk, s výskytem vzácného tesaříka alpského. Oblast je od 15. dubna 1996 biosférickou rezervací UNESCO.

Možnosti trávení dovolené

Brumovsko je vhodné na letní i zimní dovolenou. Ve městě i okolí je řada rekreačních zařízení, využíváných hlavně k rodinné dovolené. K relaxaci slouží krytý bazén se saunou. Terény jsou vhodné pro pěší turistiku se vzorně označenými turistickými trasami. V nabídce je dále víceúčelové hřiště s umělým povrchem a 200 metrů dlouhá umělá běžecká dráha, golfové hřiště, moderní kuželna, tenisové kurty a nově zrekonstruovaná tělocvična. Městem vede dálková značená cyklotrasa číslo 49. V zimě jsou v provozu vleky na sjezdové lyžování a udržované trasy pro běžkaře. V roce 2007 bude zpřístupněno veřejnosti venkovní nerezové koupaliště s vodními atrakcemi včetně tobogánu. Probíhá příprava na výstavbu kryté ledové plochy.

Fotogalerie

Hrad Brumov

Hrad Brumov

Zřícenina původně pozdně románského hradu s částečně zachovalými sklepními i nadzemními prostory. Brumovský hrad patří mezi zajímavé lokality Východní Moravy a zároveň je jedním z nejstarších hradů v našich zemích. Stálé expozice se věnují tématům historie hradu i CHKO Bílé Karpaty.

Kolonie sklářů a chlebová pec

Kolonie sklářů a chlebová pec

Dělnická kolonie, vybudovaná z dřevěných řadových domků v podlouhlém bloku, je dokladem životní úrovně sklářských dělníků ve Staré huti (později Sidonie) z konce 19. a začátku 20. století. Volně stojící pec ke společnému pečení chleba patří k příznačným stavbám pro dělnické kolonie. Pec byla považována za společné vlastnictví a jednotlivé rodiny měly za povinnost starat se o dobrý technický stav a zajištění topiva. Pec byla využívána i k pečení svátečního pečiva.

Pivovar Brumov

Pivovar Brumov

Nejstarší průmyslový podnik na Valašsku

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV-BYLNICE

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV-BYLNICE

Areál s plaveckým bazénem a řadou vodních atraktivit, dvojskluzavkou a dojezdovým bazénem. V areálu hřiště na plážový volejbal a kuželky. Občerstvení v dobře zásobeném bufetu.

Farní kostel svatého Václava

Farní kostel svatého Václava

Historicky významná památka z počátku 14. století

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum v Brumově ve své expozici představuje, jaký byl v minulosti život obyčejných Valachů pod brumovským hradem, typická řemesla a vybavení domácnosti. Ve výstavních prostorách muzea je nainstalována také výstava historických žehliček a dalších sběratelsko-historických zajímavostí, které se žehlením úzce souvisí - podložky pod žehličky, desky na žehlení, valchy, prací zvony, kulmy a další. Exponáty jsou zapůjčené ze sbírky soukromého sběratele pana Leoše Bednáře z Brumova-Bylnice a ukazují historický vývoj žehliček nejrůznějších druhů - od úplně prvních na plotně nahřívaných typů, následně plněné uhlím, na vložené želízko, žehličky lihové, plynové, benzinové až k dnes běžným elektrickým pomocníkům v domácnosti.

PP Hluboče

PP Hluboče

Přírodní památka Hluboče je tvořena květnatou loukou na levém údolním svahu Hlubočského potoka. Hluboče jsou příkladem jednosečných květnatých bělokarpatských luk s výskytem orchidejí.

PP Chladný vrch

PP Chladný vrch

Přírodní památka Chladný vrch zahrnuje dva lesní porosty asi 1 km od sebe vzdálené, 1,5 km jižně od Svatého Štěpána. Jedná se o cenné staré bukové porosty, v nichž se vyskytuje velmi vzácný tesařík alpský.

PP Okrouhlá

PP Okrouhlá

Přírodní památka leží na západně exponovaném svahu pod kótou Okrouhlá (655,9 m n. m.). Jedná se o starý porost smíšeného lesa.

PR Lazy

Přírodní rezervaci Lazy tvoří květnatá bělokarpatská louka s prameništi a mokřady v rozsáhlém komplexu jednosečných luk na údolním svahu Vláry pod vrchem Pláňava (598 m). Rozptýlená zeleň včetně solitérních stromů je i uvnitř plochy chráněného území, což způsobuje značnou členitost terénu. Rezervace byla vyhlášena v r. 1983, její výměra je 3,1218 ha.

PR Sidonie

Přírodní rezervace Sidonie představuje starou bučinu na údolním svahu s jihovýchodní expozicí nad bezejmenným přítokem řeky Vlárky. Území bylo vyhlášeno v roce 1984 a jeho výměra je 13,06 ha.

Židovský hřbitov Brumov

Židovský hřbitov Brumov

Národní kulturní památka. Hřbitov tvoří kamenné náhrobky z pískovce, žuly a mramoru v počtu 50 kusů různého stáří. Náhrobky jsou obráceny k východu v nepravidelných řadách, nejstarší z nich pochází z roku 1785. Poslední pohřeb se zde konal 9. května 1931. V dobách II. světové války byl značně poničen. V roce 1985 byla provedena komplexní obnova hřbitova včetně postavení nalezených náhrobků na původní místa a provedeno nové oplocení. 24. října 1993 zde byla postavena a odhalena pamětní deska obětem holocaustu Židů z Brumova-Bylnice.

Nejbližší cíle v okolí