Petrůvka

Petrůvka

Slovní popis polohy obce

Obec Petrůvka leží asi 4 km východně od Luhačovic na území CHKO Bílé Karpaty.

Stručná historie obce

Název obce se pravděpodobně vytvořil z původního Petrova Ves vynecháním doplňujícího slova a postupným zdrobněním Petrova na Petrůvku. Vyskytuje se postupně několik variant vzniklých neustálenými pravopisnými kombinacemi psaných vlastních jmen (1523 na vsi Petrouvce, 1551 ves Petrouwku, 1598 Petruwka, 1720 Petrowka, 1846 Petrufka, Petrůvka). Absence německého ekvivalentu svědčí o trvale českém charakteru obce. Petrůvka náležela původně k panství brumovskému, byla však zastavována. V písemných pramenech se jméno Petrůvky poprvé objevuje v souvislosti s jistým panem z Lilče, který se v r. 1449 tituloval také na Petrůvce. Pravděpodobně byl jeho potomkem Jan Petrovský z Lilče připomínaný v letech 1497-1503 jako zástavní držitel Francovy Lhoty na brumovském panství. V roce 1519 majitel Brumova Michal z Podmanína postoupil dědičná práva k držbě Petrůvky a pustého Miřína Burjanovi z Vlčnova, který je připojil k Novému Světlovu. S tímto panstvím sdílela vesnice společné osudy až do smrti Ference Šeréniho (asi 1621), kdy Nový Světlov připadl jeho čtyřem synům: Michalovi, Emerichovi, Pavlovi a Gabrielovi. Od r. 1633 patří Petrůvka k panství luhačovskému. S luhačovským velkostatkem zůstaly osudy Petrůvky svázány až do zrušení poddanství v roce 1848.

Nejvýznamnější památky

V obci Petrůvka se zachovalo několik zajímavých památek, například socha sv. Floriána z 19. století, socha Immaculaty z roku 1872 a dřevěný kříž na návsi jako typická ukázka lidové řezbářské práce.

Kultura a tradice

Přírodní krásu chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, ve které obec leží, umocňuje vliv významných lidových kultur blízkého Slovácka a Valašska, na jejichž hranici se Petrůvka nachází. V obci s průměrnými 360 stálými obyvateli dodržují například fašankovou obchůzku s pochováváním basy, listopadovou hodovou veselici a prosincové rozsvěcování vánočního stromu.

Přírodní zajímavosti

Za přírodní památku U Petrůvky byla vyhlášena extenzívní pastvina asi půl kilometru severně od obce Petrůvka mezi Luhačovicemi a Slavičínem, na levém břehu levostranného přítoku potoka Horní Olšava. Její značně členité a svažité území lemované lesem a hrázemi má neobyčejně bohatou populací vstavače obecného. Vstavač obecný, známý též jako vstavač kukačka, patřil v minulosti na území celého státu k nejrozšířenějším vstavačovitým rostlinám. V lokalitě se vyskytuje také vzácná hlavinka horská a vstavač bledý. Lokalita U Petrůvky se vyznačuje i množstvím rozptýlené zeleně. Kromě jalovce se na jejím druhovém složení podílí růže šípková, hloh, babyka obecná a další.

Možnosti trávení dovolené

Námaha turistů, kteří se do obce dostanou od Luhačovic přes strmý kopec, horu Obětovou, či od Slavičína přes Drahanec, je odměněna překrásnými výhledy na moravsko-slovenské pohoří s vrcholy jako jsou Velká Javořina (970 m n. m.) a Velký Lopeník (912 m n. m.). Rovněž severní strana umožní hezký pohled na začínající pohoří Vizovických vrchů. Petrůvkou procházejí cyklotrasy mikroregionu Jižní Valašsko i Slavičínsko. Obec nemá ubytovací kapacity. Na západě se rozkládá Luhačovské Zálesí s četnými minerálními prameny a největšími moravskými lázněmi Luhačovicemi. Zálesí leží spolu s lázeňským městem v lesnatém údolí Horní Olšavy (dnes Šťávnice), na němž je vybudována Luhačovická přehrada.

Místní pověsti

Jedna z pověstí se vztahuje k působení soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území obce Petrůvka. Věrozvěstové se měli ubírat prastarou stezkou údolím potoka Říky z Uher na Moravu. Zastavili se ve slavičínském kraji a hlásali zdejšímu pohanskému obyvatelstvu Kristovo učení. Když pak po mši svaté chtěli udělit požehnání, pohané se na ně obořili a ze svého kraje je vyhnali. Proto zdejší kraj zůstal nepožehnaný a chudý. Lidé se museli za prací toulat po celém světě.

Fotogalerie

U Petrůvky, přírodní památka

Nejbližší cíle v okolí