Poteč

Poteč

Poteč

Možnosti trávení dovolené

Vrch Ploštiny je krajinářsky velmi hodnotné území s překrásnými výhledy, především na Slovensko. Region láká k turistice i cykloturistice. Dávné časy připomíná obnovená pastva ovcí, která se v krajině na moravsko-slovenském pomezí provádí v průběhu měsíce června až července. Obec je schopná zajistit turistům stravování, ale nemá ubytovací ani sportovní zázemí.

Slovní popis polohy obce

Obec Poteč se nachází na moravsko-slovenském pomezí na území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Poteč byla vystavěna po obou stranách potoka Vesník a je vzdálena asi 3 km severovýchodně od Valašských Klobouk.

Stručná historie obce

Obec nově založená klobouckým farářem Ješkem v roce 1341. V katastru obce byly objeveny kamenné industrie z pozdní doby kamenné. Mezi rokem 1662 a 1729 byla Poteč součástí té části brumovského panství, která patřila rodu Selbů (1674-1729). Potečští se živili zejména zemědělstvím, polním hospodařením a v dřívějších dobách i podomáckou výrobou šindele a podešví na houně pro valašské papučáře. Rozšířeno bylo pěstování ovoce (sušírna jablek, švestek, později i pálenice). K Poteči patřily také dvě samoty a hájovna Pod Královcem. V roce 1758 bylo v Poteči 68 domů, 30 celých gruntů, 7 podsedků, 23 podruhů, 1 mlýn, hospoda, jatka, kovárna. Časem byly grunty děleny. Velkostatku Brumov patřily v Poteči pouze lesy. Za poddanských dob byl v obci zřízen obilní fond (sýpka), který byl zrušen teprve roku 1897. Panskou potečskou sýpku prodala vrchnost obci roku 1873 na hospodu. Obci patřil také mlýn. Jan Juřička převzal roku 1713 od vrchnosti pustý podsedek a mlýn, na potečském mlýně pak byla až do 19. století rodina Manů a pak od r. 1842 rodina Cigánků. Mlýn u Cigánků byl o dvojím složení a o jeho historii (domu č. 8) se dochovaly majetkoprávní doklady z let 1716 - 1846. Byl poškozen velkou povodní roku 1902 a pak mlýn a pila zpustly. Mlýn měli v obci také společníci František Vašička a Josef Barcuch. Barcuchovský mlýn přestal mlet roku 1902. Poteč byla přifařena i přiškolena do Klobouk, ale v roce 1857 se začalo vyučovat již v místní dvojtřídní škole nové. Na znamení vlastní obecní správy měla obec svou pečeť s potokem se třemi lípami a opis P. DENINI. POTECZE. Většina z přibližně 760 stálých obyvatel Poteče dojíždí za prací mimo obec, hlavně do Valašských Klobouk.

Nejvýznamnější památky

Z místních památek si pozornost zaslouží dřevěnice Bročkova chalupa. Na hranici katastrálního území s Valašskými Kloboukami stojí kaple sv. Cyrila a Metoděje postavená k tisíciletému výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. V kapli jsou obrazy od malíře Bohumíra Lindauera, který se později proslavil malováním domorodců na Novém Zélandě. Z dalších památek jsou to kaple sv. Václava vystavená roku 1937-8 a pomník padlým v 1. světové válce (1933).

Kultura a tradice

K zažitým společenským akcím patří dětský karneval, fašank nebo svátek Tří králů.

Přírodní zajímavosti

Obec leží v Klobucké kotlině na východě ohraničené Bílými Karpatami. Na západě se terén mírně vlní k Vizovickým vrchům. Polovina území obce se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Na katastru obce se nachází cenná přírodní lokalita přírodní rezervace Ploščiny, kterou tvoří komplex pastvin s roztroušenými stromy i souvislejšími lesíky. Ploštiny s výškou 739 m jsou v Poteči nejvyšší vrcholek Bílých Karpat.

Fotogalerie

PR Ploščiny

PR Ploščiny

Přírodní rezervaci Ploščiny tvoří rozsáhlý komplex horských extenzívních pastvin v Bílých Karpatech s roztroušenými ovocnými i jinými stromy, s křovinami, se souvislejšími lesními porosty i volnými plochami ve vrcholové partii hřbetu Královec – Ploštiny – Požár. Rezervace byla vyhlášena v roce 1982 na výměře 19,29 ha.

Bročkova chalupa

Bročkova chalupa

Dřevěnice se nachází v centru obce. Majitel se o ni pečlivě stará.

Kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava

Kaple byla postavena v roce 1937, stojí ve středu obce a v současné době probíhá přístavba kaple.

Poutní místo se studánkou Dělanovec

Poutní místo se studánkou Dělanovec

Původní dřevěnou kapličku zasvěcenou Panně Marii podle pověsti nechal vybudovat potečský kolář jako poděkování za uzdravení syna. Dnes tu přímo nad studánkou stojí nově vybudovaná kaple vysvěcená v roce 1999.

Nejbližší cíle v okolí