Naučná stezka Boří

Naučná stezka představuje na 15 zastaveních přírodu a krajinu okolí obce Divoky a podhůří Chřibů. Je dlouhá 4,6 km a je vhodná jen pro pěší.

Náročnost: nejnižší

Naučná stezka vás seznámí s typickými biotopy území, druhy rostlin a živočichů, které se zde vykytují, a okolní krajinou, tak i s historií obce Divoky (část obce Zdounky na Kroměřížsku) i jejich okolí a činností místní ZO ČSOP. Vstupní informační panel je umístěn na návsi nedaleko autobusové točny, druhý panel je umístěn za obcí vedle hřiště, u „vagonu“, základny ZO ČSOP a seznamuje s činností ZO ČSOP. Odtud stezka schází do údolí k potoku, kde je třetí panel s charakteristikou potočního biotopu, dále pokračuje po levém břehu proti proudu ke studánce V Zápletách, kde je stanoviště seznamující s biologickou regulací hlodavců a ukázkou různých druhů budek pro podporu hnízdních možností dravců a sov. Pátou zastávkou je rybník a jeho biotop, následuje louka, listnatý a jehličnatý les. Dostáváte se přes údolí na protější stráň, kde podél pravostranného přítoku dojdete k devátému stanovišti, které vás upozorní na travertinovou kaskádu v korytě vzniklou rozpuštěním a vyplavením uhličitanu vápenatého, který tvoří tmelící složku pískovců v podloží. Vyplavením na povrch a odpařením vody vápenec obaluje větvičky i vegetaci a usazuje se na povrchu půdy ve formě travertinu či pěnovce (porézního vápence). Další zastávkou je chráněné území, přírodní památka Kamenec s teplomilnou vegetací a jalovci. Pokračujete po hřebeni kolem aleje starých třešní ke stanovišti, které seznamuje s geologií Chřibů. Stezkou se dostanete k okraji pole s širokým výhledem do krajiny, kde je panel s panoramatem Chřibů a okolím Divok. Následuje zastávka s polním biotopem a poslední, patnácté stanoviště těsně nad obcí vás seznámí s historií osídlení v Chřibech a jejich podhůří. Polní cestou sejdete do obce k bývalé škole, která slouží jako terénní ekologické středisko pro školy a dětské kroužky, s malou expozicí přírodnin, zejména preparátů ptáků a savců. Zde okruh končí.

Stezku je vhodné absolvovat od jara do podzimu. Nejvhodnější období je však jaro a časné léto, kdy je možné pozorovat většinu rostlin v květu. V květnu je to např. blatouch a kosatec žlutý u rybníčku, hvězdnatec čemeřicovitý a sasanky hajní a pryskyřníkovité v listnatém lese a na Kamenci vstavače kukačky a vojenské, kozince dánské. V srpnu a září pak kvetou astry chlumní, hořce brvité a můžeme pozorovat i kudlanky nábožné.

O stezku i chráněné území pečuje ZO ČSOP Divoky.

Fotogalerie