Naučná stezka biokoridor Zacharka

Naučná stezka představuje na 4 zastaveních, na příkladu biokoridoru Zacharka u Kroměříže, územní systém ekologické stability (ÚSES ). Stezka je dlouhá 1 km a je vhodná pro pěší i cyklisty.

Náročnost: nejnižší

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí se zákonem stanoveným krajinotvorným územním systémem ekologické stability (ÚSES), který vytváří zelenými pásy – biokoridory – propojenou síť větších cenných přirozených ploch – biocenter na území celé České republiky.

Zacharka (malý vodní tok 1 km jihovýchodně od Kroměříže) spojuje bývalé štěrkoviště Hráza, vymezené jako biocentrum, s řekou Moravou. Naučná stezka vám postupně na jednotlivých zastávkách podá základní informaci o ÚSES, historii působení člověka na krajinu, vysvětlí co je biokoridor a biocentrum a představí ÚSES jako šanci pro pohyb a stěhování živočichů v krajině.

Stezka navazuje na naučnou stezku Hráza. O stezku pečuje ZO ČSOP Planorbis Kroměříž.

Fotogalerie